1933 ஆம் ஆண்டு வெளிவந்த தமிழ் திரைப்படங்கள்
நந்தனர்
பிரகலாதா
வள்ளி
வள்ளி திருமணம்
ஸ்ரீ கிருஷ்ணலீலா